Lågt antal olyckor hos Svenska Lumon

Anledningen till Svenska Lumon har ett lågt antal arbetsplatsolyckor beror på flera parametrar. Det beror dels på den svenska lagstiftningen i kombination med fackföreningarnas hårda krav, och dels på Lumons interna arbete i att kontinuerligt utbilda och påminna personalen om vikten av att följa samtliga säkerhetsföreskrifter.    

Med anledning av att vi på Svenska Lumon har ett mycket lågt antal olycksfall blir jag ombedd att skriva en artikel Alexander Sjöberg | Lumonom hur vi arbetar med säkerheten. Jag börjar med att träffa Alexander Sjöberg, HR chef för Svenska Lumon, för att få veta mer om hur vi arbetar för att hålla nere arbetsplatsolyckorna. 

Alexander berättar för mig att Svenska Lumon alltid haft få olycksfall, men att de senaste 2 åren har vi knappt haft en enda incident. 

- Det som gjort att vi förbättrat oss ytterligare är införandet av våra Safety observations i kombination med den regelbundna tillsyn som arbetsmiljöverket och fackförbunden utför. Vi på Svenska Lumon tar säkerheten för våra anställda på största allvar, säger Alexander.

Svensk lag ställer krav på arbetsgivaren

Vidare berättar Alexander att Sverige som land värnar starkt om säkerheten för de anställda. -Dels så finns arbetsrätten som regleras i kollektivavtalen och dels finns arbetsmiljölagen som är en del av den svenska lagstiftningen, förklarar Alexander. 

- Om en arbetsgivare bryter mot de regler och lagar som finns är det inte bara kostsamt utan även straffbart. Enligt svensk lag ska "Arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall." fortsätter Alexander.

- Utöver de lagar och regler som finns så har vi på Lumon egna regler som måste efterlevas. Alla nya montörer genomgår en grundläggande säkerhetsutbildning innan de börjar arbeta. Under den första anställningstiden genomförs även flera repetitioner av utbildningen för att säkerhetsställa att den nyanställda montören lärt sig att utföra arbetet på ett säkert sätt. Om vederbörande bryter mot de uppsatta säkerhetsföreskrifterna under dennes första 6 månader leder detta till avsked med omedelbar verkan, berättar Alexander.

-Att upprätthålla bra säkerhet handlar inte bara om regler utan även om att ha bra utrustning och redskap. Vi på Lumon ser till att våra montörer använder utrustning som avlastar deras kroppar och att våra verktyg håller hög säkerhet. Det är även strängt förbjudet för våra montörer att modifiera våra verktyg, säger Alexander.

Repetitioner och påminnelser är av största vikt

Säkerhet i arbetet är inte en engångsutbildning utan det är ett ständigt pågående arbete. - Det är viktigt att arbeta förebyggande och att hela tiden påminna om vikten av att vara rädd om sig på arbetet. Vi informerar även om arbetsplatsolyckor som inträffat hos andra aktörer och som hade kunnat förhindrats med rätt säkerhetsutrustning, detta för att kunna lära oss av andras misstag. Därför har säkerhet en stående punkt på agendan på våra montagemöten. Vi utför även kontinuerliga repetitioner av säkerhetsutbildningarna, förklarar Alexander.

- Under nästa år kommer vi även att införa Safety observation på rullande schema. Detta är ett steg för att höja säkerheten ytterligare och se till att vi nyttjar den budget vi fått allokerad för vårt säkerhetsarbete, avslutar Alexander.

Hur upplever montörerna säkerheten i sin vardag?Kamil Skoczek | Lumon

Nu har vi fått höra hur vi på Lumon arbetar för att upprätt hålla en säkerarbetsmiljö. Men hur fungerar det i praktiken och i det dagliga arbetet? Jag undrar naturligtvis hur montörerna upplever Lumons säkerhetsarbete och hur ser de till att efterleva de regler som är uppsatta. Därför träffar jag Kamil Skoczek som har arbetat som montör på Lumon i över 9 år. 

Kamil berättar att han under åren på Lumon har märkt en klar förbättring kring säkerhetstänket i det dagliga arbetet. 

- För några år sedan kunde det exempelvis hända att någon glömde av att använda selen. Idag känns detta helt främmande och väldigt konstigt att förstå. Våra arbetsledare har jobbat hårt för att vi alltid ska använda sele. Idag är sele en självklarhet och något som vi aldrig skulle glömma", säger Kamil. 

Mer en 4 år sedan något allvarligt hände

Jag frågar Kamil om det förekommer olyckor eller incidenter. Han svarar att det är mycket ovanligt att det händer något allvarligt. Senast han kan komma på att något allvarligt hände var för 4 år sedan då en kollega till honom fick en skiljevägg över sig.

- I övrigt är det bara små incidenter som inträffat exempelvis att man får något i ögat när man monterar i taket eller att man skär sig ytligt med kniven, fortsätter Kamil.

Kamil berättar att vartannat år går montörerna på fallkurs. En kurs som påminner dem och lär ut hur de ska tänka samt arbeta för att minimera olyckor i arbetet. 

Vidare frågar jag Kamil om han känner sig trygg i sitt arbete och det gör han verkligen. - Oftast jobbar vi själva, men om jag kommer till en balkong där det finns en förhöjd risk då ringer jag och ber om förstärkning så att vi är två montörer som hjälps åt", berättar Kamil. 

När jag frågar om Lumon kan göra något mer för att förbättra säkerheten för montörerna då så svarar Kamil att det redan är säkert. Men om det skulle vara något så skulle det vara att arbetsledare tjatar mer om att vi ska använda skyddsglasögonen. - Men vi alla vet om att vi bör använda skyddsglasögonen, men för mig som redan har glasögon är det svårt att ha på mig Lumons skyddsglasögon ovanpå mina vanliga glasögon, avslutar Kamil. 

Text & Bild Johanna Roxberger