Planera din balkong med Lumon

Socialt ansvar

Ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare

Vi vill vara en ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare för våra anställda. Vi tror att vår personals talangutveckling, fokus på arbetssäkerhet, säkerställande av medarbetarnas tillfredsställelse och stöd till medarbetarnas välbefinnande skapar grunden för hållbarhet och för att ge den bästa servicen för våra kunder. Vi vill också stödja studenter i början av deras karriärer genom att erbjuda praktikplatser och examensarbeten. Vårt mål är att ha en trainee eller praktikant per var tionde nyanställning.

Lumon inglasning

Kunnig personal

Hörnstenen för vår kunniga personal är att tillhandahålla en grundlig onboarding. Våra chefer planerar för onboarding av nya medarbetare redan i rekryteringsfasen, enligt vår onboardingmodell. Framgången med onboarding övervakas genom konsekventa feedbackdiskussioner.

Vi tillhandahåller mångsidig utbildning för att stödja personlig och professionell utveckling. Utbildningarna inkluderar praktik, olika certifieringar, produktutbildning och språkutbildning. Ett av diskussionsämnena i det årliga medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare är utvecklings- och utbildningsbehov samt önskemål, HR finns med och stödjer dessa beslut när det behövs. Kompetensutveckling kan också komma i form av lärande på jobbet, mentorskap för en ny medarbetare eller frivillig egenutbildning.

Lumon inglasning - Personal

Uppförandekod för anställda

Som ett socialt ansvarsfullt företag tar vi på allvar vår roll i att skapa positiv förändring i omvärlden. Det är därför vi använder en omfattande uppförandekod för anställda som beskriver vårt engagemang för social hållbarhet. Vår uppförandekod anger de standarder som alla våra anställda förväntas upprätthålla i sitt arbete. Detta inkluderar att främja mångfald, respektera mänskliga rättigheter och undvika all form av diskriminering eller trakasserier. Vi förväntar oss också att våra anställda agerar med integritet, ärlighet och transparens i alla sina affärer, både med våra kunder och med varandra.

Genom att följa vår uppförandekod för anställda uppfyller vi inte bara vårt sociala ansvar som företag, utan vi skapar också en positiv arbetsmiljö som främjar samarbete, innovation och kreativitet. Vi tror att genom att arbeta tillsammans kan vi göra verklig skillnad i världen och skapa en mer hållbar framtid för alla.

Development of working safety

Lumon har ett reviderat ISO45001-utvecklingssystem för hälsa och säkerhet och vi har globalt ett omfattande utvecklingsprogram för arbetssäkerhet. Vårt mål är att alla Lumon-anställda kommer till jobbet friska och kan återvända hem på samma sätt. Vi vidtar förebyggande säkerhetsåtgärder genom att genomföra säkerhetsgenomgångar på våra kontor, lager och i våra produktionsanläggningar. Dessutom håller vi ämnet säkerhet ständigt aktuellt genom gruppdiskussioner samt att vi lära av andras och tidigare incidenter.

Säkerhetsobservationer är en del av vårt dagliga ansvar, liksom rapportering av nära-ögat-händelser. Säkerhetskommittén överväger utvecklingen av förebyggande åtgärder månadsvis och resultaten har bland annat inkluderat en förändring av typen av skyddsglasögon. Likabehandling av anställda och att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö är en del av säkerhetsarbetet på Lumon. Lumon har ett engagerat mål om att olycksfrekvensen ska vara under 15.

Vad gör vi för att säkerställa att säkerheten förblir högsta prioritet:

  • Hälso- och säkerhetsutbildning som en del av onboardingprocessen
  • Säkerhetsobservationsrundor genomförs regelbundet
  • Övervakning av olyckor på landsbasis och global basis
  • Åtgärdsmöten efter att en incident inträffat
inglasning från Lumon

Hälsa och välmående på jobbet

Lumon mäter medarbetarnöjdhet och gör medarbetarundersökningar tre gånger per år och svarsfrekvensen är över 70 % av alla anställda i alla länder. Vår eNPS var 61 år 2022, vilket är en av de allra bästa i branschen. Vi stödjer våra anställdas hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla hälsovårdsförmåner för anställda. Preliminära vårdinsatser inkluderar samarbete med anställdas vårdpartner för att genomföra utbildningssessioner om ergonomi och andra relaterade vård-workshops.

Jämställdhet på Lumon

På Lumon tror vi att en arbetsplats där anställda behandlas lika är avgörande för att skapa en positiv och produktiv miljö. För att säkerställa detta har vi tagit fram en jämställdhetsplan som tar upp centrala frågor som lön och andra anställningsvillkor. Denna plan är en integrerad del av vårt åtgärdsprogram för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vår jämställdhetsplan har tagits fram i samarbete med våra personalrepresentanter och innehåller en omfattande rapport om det aktuella jämställdhetsläget på vår arbetsplats. Denna rapport undersöker placeringen av kvinnor och män i olika positioner, klassificeringen av kvinnors och mäns positioner, löner och löneskillnader. Dessutom beskriver planen specifika åtgärder som kommer att genomföras för att främja jämställdhet och uppnå jämställdhet i löner. Den innehåller också en bedömning av genomförandet av tidigare åtgärder och deras resultat.

Våra personalrepresentanter har varit aktivt involverade i utvecklingen och uppdateringen av jämställdhetsplanen och vi ser till att hålla all personal informerad om eventuella förändringar eller uppdateringar.

Vidare har Lumon en övergripande jämställdhetsplan som syftar till att skapa icke-diskriminerande arbetsvillkor och arbetsplatser. Vi är engagerade i att främja jämställdhet på alla nivåer i vår organisation, och vi tror att genom att göra det kan vi skapa en arbetsplats som verkligen är inkluderande och är välkomnande för alla.

Lumon inglasning

Värdekedja

Som ett företag som engagerar sig i etiska och ansvarsfulla affärsmetoder kräver vi att alla våra återförsäljare och leverantörer följer en uppförandekod som beskriver det beteende och den praxis vi förväntar oss av dem som gör affärer med oss.

Vår uppförandekod innehåller följande krav:

God förvaltning
Alla återförsäljare och leverantörer måste följa god bolagsstyrningspraxis för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lagstiftning och kraven i Lumons uppförandekod för återförsäljare och leverantörer.
Etiska affärsmetoder
Alla distributörer och leverantörer måste agera etiskt och med integritet i alla sina affärsaffärer. Detta inkluderar ärlighet, rättvisa och respekt för andra.
Efterlevnad av lagar
Alla återförsäljare och leverantörer måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som rör arbete, miljö och antikorruption.
Arbetspraxis
Alla återförsäljare och tillverkare måste respektera sina anställdas rättigheter, säkerställa säkra arbetsförhållanden och förbjuda tvångsarbete eller barnarbete.
Praxis för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
En hälsosam och säker arbetsmiljö tillhandahålls för anställda i enlighet med internationella standarder och nationella lagar. Arbetsgivaren ska alltid uppfylla de anställdas grundläggande behov, inklusive men inte begränsat till säkerhet och renlighet. Hälso- och säkerhetsinformation och utbildning ges till anställda, när så är lämpligt.
Hållbarhet
Alla distributörer och leverantörer måste minimera miljöpåverkan från sin verksamhet, inklusive minska avfall och utsläpp
Anti-mutor och korruption
Alla återförsäljare och leverantörer måste förbjuda mutor, korruption och alla andra oetiska eller olagliga metoder. Återförsäljarna och tillverkarna ska ha rimligen adekvata policyer och procedurer på plats för att övervaka mutor och korruptionsrisker.
Sekretess
Alla återförsäljare och leverantörer måste skydda all konfidentiell information de får från oss eller våra kunder, inklusive respekt för integriteten och den personliga information som kunderna givit oss.
Respektera immateriella rättigheter
Återförsäljaren/Leverantören respekterar alla lagar, förordningar och internationella fördrag som styr och skyddar immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent, varumärken och konfidentiell information från andra etc. Återförsäljaren/Tillverkaren åtar sig att inte göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter eller konfidentiell information när de tillhandahåller eller utvecklar sina tjänster och produkter.

Vi kräver att alla våra återförsäljare och leverantörer erkänner och följer denna uppförandekod. Bristande efterlevnad kan leda till att vår affärsrelation upphör.

Lumon gör regelbundna kundnöjdhetsundersökningar bland våra business-to-business-kunder och varje konsumentkund har möjlighet att svara på en automatisk undersökning efter montage. Vårt kundnöjdhetsindex NPS var 75 år 2022, vilket är ett av de allra bästa i vår bransch.

Lumon inglasning

Miljö

Lumon inglasning

Samhällsansvar