Garanti Lumon Inglasning  

Lumon ansvarar för att installationsarbetet är utfört enligt kontraktshandlingarna och enligt god byggsed. För de installerade glasskivornas del omfattar garantin material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar nödvändiga reparationsarbeten inklusive material.

Garantitid
En förutsättning för garantin är att köparen och säljaren har godkänt leveransen. Om köparen inte är på plats när installationen utförs och inte reklamerar inom sju (7) dagar från installationsdatum, betraktas leveransen som godkänd och garantitiden påbörjas.
Garantitiden för installationsarbetets del är två (2) år och för fel på balkongglasens råmaterial och tillverkning fem (5) år efter överlämnat arbete eller ibruktagande.
Garantins begränsningar
Garantin gäller inte för:

– Rengöring av inglasning efter överlämning av arbetsresultatet eller efter påbörjad användning.

– Åtgärder som beror på balkonginglasningen eller omgivande konstruktioner senare nedsmutsas.

– Glasskivor som krossas beroende på annat än tillverkningsfel.

– Felaktig användning eller skadegörelse som leder till krossade glasskivor.

-J usteringar, reparationer och byte av reservdelar som beror på kundens eller den boendes vårdslösa bruk eller att bruksanvisningen inte har följts.

– Skador som beror på sättningar i byggnaden, större belastningar än normalt på glasskivorna, oförutsedda händelser som skadar glasskivorna eller naturkatastrofer.

– Ändringar, reparationer eller ommonteringar som har gjorts utan godkännande av tillverkaren eller återförsäljaren.

– Extrautrustningar eller separata kompletterande konstruktioner.

– Olika mönster som eventuellt kan skönjas i det härdade glasets yta.

– Inga dekaler får klistras på härdat säkerhetsglas.

– Ifall dekaler efteråt har limmats på glasskivorna, tar Lumon Oy inget ansvar för skador eller kostnader beroende på att glasskivor krossas.

Det härdade glaset är tillverkat enligt EN 12150-1 och EN572-8 
 
Har du frågor om garanti? Kontakta vår kundservice: [email protected] eller på telefon: 010 150 21 00.  
Reservdelar & Service
Har din garanti gått ut och du behöver köpa reservdelar eller beställa en service?
Köp Lumon Reservdelar
Beställa Service