Arbeidsmiljø

Arbeidsliv og arbeidsmiljø

Vi ønsker å være en ansvarlig og pålitelig arbeidsgiver for våre ansatte. Vi tror at en kontinuerlig utvikling av våre ansatte, et fokus på arbeidssikkerhet, sikring av et godt arbeidsmiljø og tilfredshet skaper grunnlaget for et trygt og holdbart arbeidsliv som også vil bidra til å den beste servicen til våre kunder.

Hjørnesteinen for å ha kunnskapsrike medarbeidere er å gi en grundig onboarding. Våre ledere planlegger onboarding av nyansatte allerede i rekrutteringsfasen, i henhold til vår onboarding-modell. Suksessen med onboarding overvåkes gjennom konsekvente tilbakemeldinger.

Vi tilbyr allsidig opplæring for å bidra til utvikling på både et personlig og profesjonelt nivå. Dette inkluderer produktopplæring og ulike utviklingsteknikker tilpasset stillingen. Et av diskusjonstemaene i årlige medarbeidersamtalene er å sette opp egne utviklings- og opplæringsbehov og ønsker. Utviklingen vil være en stor del av læring i jobbhverdagen, ved veiledning av en nyansatt eller med frivillig selvstudie.

Utvikling av arbeidssikkerhet

Vårt mål er at hver Lumon ansatt kommer på jobb frisk og avslutter dagen i samme tilstand. Vi sørger for forebyggende tiltak innen sikkerhet ved å gjennomføre sikkerhetsobservasjoner på kontor, byggeplass og lager og ved å alltid ha sikkerhet på agendaen, samt ved å lære av tidligere hendelser. Sikkerhetsobservasjoner er en del av vårt daglige ansvar og det samme gjelder rapportering av forbyggende tiltak. Sikkerhetsansvarlige vurderer utvikling av forebyggende tiltak på månedlig basis og resultatene av disse har blant annet endret type vernebriller som brukes. En likebehandling av alle ansatte og er trygt arbeidsliv er en del av sikkerhetsarbeidet hos Lumon.

Et sikkerhetsarbeidet baseres på trygge arbeidsforhold og skal støtte en trygg arbeidspraksis i tillegg til å øke bevisstheten rundt sikkerhet. Forebygging blir bare vellykket ved at sikkerhetstiltak planlegges på forhånd. Vellykket sikkerhetsarbeid krever kunnskap, dyktighet og omtanke, samt planlegging, målsetting, overvåking og kontinuerlige forbedringer. Lumon-konsernets sikkerhetsprinsipper er at hver eneste person forstår sitt eget sikkerhetsansvar. Ansvaret for å sørge for sikkerheten i det daglige arbeidet er delt mellom ledelse, mellomledere, ansatte og sikkerhetsansvarlige.

Vårt mål er å alltid kunne være:

  • En trygg og komfortabel arbeidsplass
  • Ha et redusert antall arbeidsrelaterte ulykker (en ulykkesfri arbeidsplass)
  • Et sted hvor sykefraværet skal holdes på en minimum
  • Et sted hvor en kontinuerlig forbedring av opplæring skal maksimaliser forebyggende kunnskap

Hva gjør vi for å sikre at sikkerhet fortsatt er en topp prioritet?

  • Sikkerhetsopplæring som en del av onboarding-prosesser
  • Rutinemessige sikkerhetsobservasjoner gjennomføres regelmessig
  • Overvåking av ulykker på landsbasis og globalt
  • Egne møter med korrigerende tiltak etter en forekomst av en hendelse

Helse og velvære er viktig for et godt arbeidsliv


Vi sørger for å ta vare på helsen og velværen til våre ansatte ved å tilby behandlingsforsikringer til alle våre ansatte. Et forebyggende helsearbeid er viktig for å unngå langvarig sykefravær og generelt bidra til å ha en bedre arbeidshverdag.Lumon måler medarbeidertilfredshet og gjennomfører medarbeiderundersøkelser tre ganger i året, og svarfrekvensen er over 70 % for alle ansatte i alle land. Vår eNPS (Employee Net Promoter Score) var 61 i 2022, noe som er blant de beste i bransjen. Vi støtter våre ansattes helse og trivsel ved å tilby helsefordeler for de ansatte. Tiltakene inkluderer samarbeid med våre ansattes helsepartnere for å gjennomføre opplæringsøkter om ergonomi og andre relaterte helseverksteder.

Likestilling hos Lumon

På Lumon mener vi at en arbeidsplass hvor alle ansatte blir behandlet rettferdig er avgjørende for å skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø. For å sikre dette har vi utarbeidet en plan for likestilling som tar opp viktige spørsmål som lønn og andre ansettelsesbetingelser. Denne planen utgjør en integrert del av vårt program for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Sammen med våre representanter for personalet har vi utarbeidet en grundig rapport om den nåværende situasjonen når det gjelder likestilling på vår arbeidsplass. Denne rapporten gransker hvordan kvinner og menn er plassert i ulike stillinger, og hvordan stillingene deres klassifiseres, i tillegg til lønn og eventuelle lønnsforskjeller. Videre beskriver planen konkrete tiltak som vil bli satt i verk for å fremme likestilling og oppnå likelønn. Den inkluderer også en vurdering av resultatene fra tidligere iverksatte tiltak.

Våre representanter for personalet har deltatt aktivt i utviklingen og oppdateringen av likestillingsplanen, og vi sørger for å holde alle ansatte informert om eventuelle endringer eller oppdateringer.

Lumon har også en helhetlig likestillingsplan som tar sikte på å skape et arbeidsmiljø og betingelser som ikke diskriminerer. Vi er dedikert til å fremme likestilling på alle nivåer i organisasjonen vår, og vi tror at dette vil bidra til å skape en arbeidsplass som virkelig er inkluderende og åpen for alle.

Lumon ansatte

Prosessen med å skape verdi


Som et selskap som forplikter seg til etiske og ansvarlige forretningsmetoder, krever vi at alle våre forhandlere og leverandører følger en adferdskodeks som beskriver den oppførselen og praksisen vi forventer av dem som gjør forretninger med oss.

Vår etikkreglement inneholder følgende krav:

God forvaltning
Alle distributører og leverandører må følge god selskapsstyring for å sikre overholdelse av relevant lovgivning og kravene i Lumons adferdskodeks for distributører og leverandører.
Etiske forretningsmetoder
Alle distributører og leverandører må opptre på en etisk og integritetsfull måte i alle sine forretningsforhold. Dette inkluderer prinsippene om ærlighet, rettferdighet og respekt for andre.
Følge av lover
Alle distributører og leverandører er forpliktet til å etterleve alle gjeldende lover og regler, inkludert de som omhandler arbeidsforhold, miljøvern og motarbeiding av korrupsjon.
Arbeidspraksis
Alle distributører og produsenter må respektere rettighetene til sine ansatte, sikre trygge arbeidsforhold og forby tvangsarbeid eller barnearbeid.
Praksis for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
En sunn og sikker arbeidsplass skal være tilgjengelig for alle ansatte i tråd med både internasjonale standarder og lokale lover. Arbeidsgiveren skal alltid sørge for å møte de grunnleggende behovene til de ansatte, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhet og renslighet. Nødvendig opplæring og informasjon om helse og sikkerhet skal tilbys de ansatte.
Bærekraft
Alle distributører og leverandører må redusere miljøpåvirkningen fra sin virksomhet, herunder redusere avfall og utslipp.
Motarbeidelse av bestikkelser og korrupsjon
Alle distributører og leverandører må forby bestikkelser, korrupsjon og alle andre uetiske eller ulovlige metoder. Forhandlerne og produsentene skal ha rimelig egnede retningslinjer og prosedyrer på plass for å overvåke risikoen for bestikkelser og korrupsjon.
Konfidensialitet
Alle distributører og leverandører må beskytte all konfidensiell informasjon de mottar fra oss eller våre kunder, inkludert å respektere integriteten og den personlige informasjonen som kundene har gitt oss.
Vis hensyn og repsekt for immaterielle rettigheter
Distributører og leverandører forplikter seg til å respektere alle lover, forskrifter og internasjonale avtaler som regulerer og beskytter immaterielle rettigheter, som opphavsrett, patenter, varemerker og konfidensiell informasjon fra andre kilder osv. Distributører og leverandører forplikter seg til å ikke krenke tredjeparters immaterielle rettigheter eller konfidensiell informasjon når de tilbyr eller utvikler sine tjenester og produkter.

Vi forventer at alle våre distributører og leverandører respekterer og følger denne adferdskoden. Manglende etterlevelse kan medføre avslutning av vårt forretningsforhold.

Lumon gjennomfører jevnlig undersøkelser for å måle tilfredsheten blant våre bedriftskunder, og hver enkelt forbrukerkunde får muligheten til å svare på en automatisk undersøkelse etter installasjonen. Vår kundetilfredshetsindeks (NPS) var 75 i løpet av 2022, noe som plasserer oss blant de beste i vår bransje.

Miljøansvar

Sosialt ansvar