Společnost

Spolehlivý a zodpovědný zaměstnavatel

Chceme být pro své zaměstnance zodpovědným a důvěryhodným zaměstnavatelem. Věříme, že rozvoj talentu našich zaměstnanců, důraz na bezpečnost práce, zajištění jejich spokojenosti a podpora jejich duševní pohody tvoří základ udržitelnosti a naší schopnosti poskytovat nejlepší služby našim zákazníkům. Podporujeme také studenty v počátečních fázích jejich kariéry a nabízíme jim možnosti stáží a vedení diplomových prací. Naším cílem je, aby na každých deset nových zaměstnanců připadal jeden stážista nebo praktikant.

Kompetentní zaměstnanci

Základním kamenem pro získání kompetentních zaměstnanců je důkladný onboarding. Naši manažeři plánují onboarding nových zaměstnanců již ve fázi náboru podle našeho vlastního zaučovacího modelu. Úspěšnost onboardingu monitorujeme prostřednictvím následných diskusí nad zpětnou vazbou od nových zaměstnanců.

Poskytujeme všestranná školení na podporu osobního a profesního růstu. Školení zahrnují stáže, různé certifikace, produktová školení a jazykové kurzy. Na každoročních individuálních schůzkách s nadřízenými přemýšlejí zaměstnanec a nadřízený společně o potřebách a přáních v oblasti rozvoje a školení, přičemž personální oddělení výsledná rozhodnutí podporuje. Rozvoj dovedností může mít také podobu vzdělávání v práci, mentoringu nového zaměstnance nebo dobrovolného sebevzdělávání.

V roce 2020 provedla poradenská společnost Delficon ve společnosti Lumon průzkum firemní kultury, jehož výsledky nám pomohly zlepšit interní komunikaci i interní procesy. Na konci roku 2021 jsme v Lumonu provedli interní průzkum image zaměstnavatele, který nám pomohl vykrystalizovat náš hodnotový slib jakožto zaměstnavatele: Toho nejlepšího dosahujeme společným učením.

Kodex chování zaměstnanců

Jako společensky odpovědná firma bereme vážně svou roli ve vytváření pozitivních změn ve světě kolem nás. Proto máme komplexní kodex chování zaměstnanců, který odráží náš závazek k sociální udržitelnosti.

Náš kodex chování stanovuje standardy, které by měli všichni zaměstnanci při své práci dodržovat. Patří mezi ně podpora rozmanitosti, dodržování lidských práv a zamezení jakékoli formě diskriminace nebo obtěžování. Od našich zaměstnanců také očekáváme, že budou jednat čestně, poctivě a transparentně ve všech svých vztazích, a to jak s našimi zákazníky, tak mezi sebou navzájem.

Dodržováním kodexu chování našich zaměstnanců nejen plníme své společenské povinnosti jako společnost, ale také vytváříme pozitivní pracovní prostředí, které podporuje spolupráci, inovace a kreativitu. Věříme, že společnou prací můžeme skutečně změnit svět a vytvořit udržitelnější budoucnost pro všechny.

Rozvoj bezpečnosti práce

Společnost Lumon má auditovaný systém rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO45001 a v celosvětovém měřítku máme komplexní program rozvoje bezpečnosti práce. Naším cílem je, aby každý zaměstnanec společnosti Lumon přišel do práce zdravý a mohl se se stejným pocitem vrátit domů. Přijímáme preventivní opatření v oblasti bezpečnosti tím, že provádíme bezpečnostní obchůzky na pracovištích a ve výrobních závodech, že je bezpečnost na programu týmových porad a že se učíme z minulých incidentů.

Pozorování bezpečnosti je součástí naší každodenní odpovědnosti, stejně jako hlášení situací, při nichž došlo k blízkému ohrožení. Výbor pro bezpečnost každý měsíc zvažuje vývoj preventivních opatření a výsledkem je například změna typu používaných ochranných brýlí. Součástí bezpečnostního úsilí společnosti Lumon je rovné zacházení se zaměstnanci a také zajištění zdravého pracovního prostředí. Společnost Lumon si stanovila cíl, aby četnost úrazů byla nižší než 15.

Co děláme pro to, aby bezpečnost zůstala hlavní prioritou?

  • Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako součást nástupních procesů
  • Pravidelně prováděné bezpečnostní pozorovací pochůzky
  • Monitorování nehodovosti v jednotlivých zemích a v celosvětovém měřítku
  • Schůzky k nápravným opatřením po výskytu nehody

Zdraví a pohoda při práci

Společnost Lumon měří spokojenost zaměstnanců, třikrát ročně provádí průzkumy mezi zaměstnanci po celém světě a míra odpovědí je vyšší než 70 % všech zaměstnanců. V roce 2022 byl náš index eNPS 61, což je jeden z nejlepších v oboru. Zdraví a pohodu našich zaměstnanců podporujeme poskytováním různých zaměstnaneckých zdravotních výhod. Preventivní péče zahrnuje spolupráci s partnery v oblasti zdravotní péče o zaměstnance při pořádání školení o ergonomii a dalších souvisejících zdravotně-sociálních seminářích.

Rovnocenné pracovní podmínky ve společnosti Lumon

Ve společnosti Lumon jsme přesvědčeni, že pracoviště, kde se se zaměstnanci zachází rovnocenně, má zásadní význam pro dosažení pozitivního a produktivního prostředí. Abychom to dokázali zajistit, vypracovali jsme plán pro zaručení rovnocenných podmínek, který se zabývá klíčovými otázkami, jako jsou platové a další pracovní podmínky. Tento plán je nedílnou součástí našeho akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tento plán pro zaručení rovnocenných podmínek vznikl ve spolupráci s našimi zástupci zaměstnanců a jeho součástí je i komplexní zpráva o současném stavu zaměstnanecké rovnosti na našich pracovištích. Tato zpráva zkoumá rozmístění žen a mužů na různých pozicích, zařazení ženských a mužských pozic, platy a rozdíly v odměňování. Kromě toho plán obsahuje konkrétní opatření, která se provedou na podporu rovnoprávnosti a dosažení rovnosti v odměňování. Zahrnuje také hodnocení realizace předchozích opatření a jejich výsledků.

Zástupci našich zaměstnanců se aktivně podíleli na vývoji a aktualizaci plánu pro rovnocenné zacházení. Dbáme na to, abychom všechny zaměstnance informovali o všech změnách a aktualizacích.

Kromě toho má společnost Lumon celkový plán pro zajištění rovných příležitostí, jehož cílem je vytvořit nediskriminační pracovní podmínky a pracoviště. Jsme odhodlaní prosazovat rovnost na všech úrovních naší organizace a věříme, že tímto způsobem můžeme vytvořit pracoviště, které bude skutečně inkluzivní a vstřícné ke všem stejně.

Hodnotový žebříček

Jako společnost, která se zavázala k etickým a odpovědným obchodním praktikám, požadujeme, aby všichni naši prodejci a dodavatelé dodržovali kodex chování, který popisuje chování a postupy, které očekáváme od těch, kdo s námi obchodují.

Náš kodex chování zahrnuje následující požadavky:

Řádné řízení
Všichni distributoři a výrobci musejí dodržovat zásady řádného řízení společnosti, aby zajistili soulad se všemi platnými právními předpisy a požadavky Kodexu chování společnosti Lumon pro distributory a výrobce.
Etické obchodní postupy
Všichni distributoři a výrobci musí při všech svých obchodních jednáních jednat eticky a čestně. To zahrnuje poctivost, spravedlnost a respekt k ostatním.
Dodržování zákonů
Všichni distributoři a výrobci musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy, včetně těch, které se týkají práce, životního prostředí a boje proti korupci.
Pracovní postupy
Všichni distributoři a výrobci musí respektovat práva svých zaměstnanců, zajistit bezpečné pracovní podmínky a zakázat nucenou nebo dětskou práci.
Postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zaměstnancům musí být poskytnuto zdravé a bezpečné pracovní prostředí v souladu s mezinárodními normami a vnitrostátními právními předpisy. Veškeré prostory, které zaměstnavatel provozuje, musí vždy splňovat základní potřeby zaměstnanců, mimo jiné včetně bezpečnosti a čistoty. Zaměstnancům se podle potřeby poskytují informace a školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Udržitelnost
Všichni distributoři a výrobci musejí minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, včetně snižování množství odpadu a emisí.
Boj proti úplatkářství a korupci
Všichni distributoři a výrobci musejí zakázat úplatkářství, korupci a jakékoli jiné neetické nebo nezákonné praktiky. Distributoři a výrobci mají povinnost zavést přiměřeně vhodné zásady a postupy pro sledování rizik úplatkářství a korupce.
Důvěrnost
Všichni prodejci a dodavatelé musí chránit veškeré důvěrné informace, které od nás nebo našich zákazníků obdrží, včetně respektování soukromí a osobních údajů, které zákazníci v hodnotovém řetězci poskytli.
Respektování práv duševního vlastnictví
Distributor/výrobce respektuje všechny zákony, předpisy a mezinárodní smlouvy, které upravují a chrání práva duševního vlastnictví, jako jsou mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky a důvěrné informace jiných osob. Distributor/Výrobce se zavazuje, že při poskytování nebo vývoji svých služeb a produktů nenaruší žádná práva duševního vlastnictví nebo důvěrné informace třetích osob.

Od všech našich prodejců a dodavatelů vyžadujeme, aby tento kodex chování vzali na vědomí a dodržovali ho. Nedodržení může mít za následek ukončení naší obchodní spolupráce.

Společnost Lumon provádí pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků mezi našimi obchodními zákazníky a každý spotřebitelský zákazník má možnost odpovědět na automatický průzkum po instalaci. Náš index spokojenosti zákazníků NPS dosáhl v roce 2022 hodnoty 75, což je jedna z nejlepších hodnot v našem oboru.

Životní prostředí