Ovatko parvekelasitukset tarpeellisia?

Sekä käyttäjien kokemukset että tieteelliset tutkimukset puhuvat lasituksen tarpeellisuuden puolesta.

Pohdittaessa parvekelasien tarpeellisuutta, on hyvä lähteä liikkeelle globaaleista muutosilmiöistä eli megatrendeistä. Näitä ovat esimerkiksi maaltamuutto ja kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja ihmisten toimet sen hillitsemiseksi sekä ihmisten sisäinen tarve suojautua ulkoilman vaihteluita vastaan ja parantaa omaa asumisympäristöään. Nämä kaikki heijastuvat meidän tapaamme asua ja elää.

Yksi näistä megatrendeistä - kaupungistuminen - on luonut ihmisille tarpeen asua yhä lähempänä toinen toisiaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut kerrostalorakentamisen kehitystä. Samalla liikenne ja sen melu sekä erilaiset ilman epäpuhtaudet ovat tulleet lähemmäs asumista. Kaupungistuminen ei ole kuitenkaan muuttanut ihmisten tarvetta yksityiseen ulko-oleskeluun. Siksi parveke ja terassi ovat olleet, ja tulevat myös jatkossa olemaan keskeinen osa asumista. 

Parvekkeiden ja terassien tarpeellisuudesta kertovat monien arvostettujen arkkitehtien julkiset puheenvuorot asian puolesta. Esimerkiksi Alvar Aalto korosti arkkitehtilehdessä jo 1940-luvulla parvekkeiden merkitystä asumisessa ja kertoi, että näiden asuntokohtaisten pihojen tulee olla niin suuria, että ne täyttävät käytännöllisen ulkoelämän edellytykset. Mielenkiintoista on ollut myös havaita, että arkkitehti Reima Pietilä esitti ensimmäisen kerran 1970-luvulla ajatuksen parvekkeiden sulkemisesta suojalasituksin – käyttäen perusteena juuri kalustettavuuden ja käytettävyyden parantumista. Sen jälkeen lasitukset lähtivätkin yleistymään – tosin vasta vuosikymmeniä ensimmäisten arkkitehtien kannanottojen jälkeen. Ensin yleistyivät ns. liukulasit ja myöhemmin avautuvat kehyksettömät parvekelasit, jotka markkinoille tulon jälkeen ottivat nopeasti paikkansa suosituimpina lasituksina. 

Nykyään parveke- ja terassilasitukset ovat kiinteä osa parvekkeiden ja terassien varustuksia. Niiden tarpeellisuudesta ovat viime vuosina puhuneet niin arkkitehdit, rakentajat kuin asukkaatkin. Perusteina lasittamiselle on löydetty niin arkkitehtuurista, rakennustekniikasta, asumisviihtyvyydestä kuin meluntorjunnastakin. Myös energiansäästöstä on ollut tarjolla tietoa. Viimeisimpänä trendinä voidaan pitää lasituskohtaisia aurinkosuojaverhoja, jotka ovat alkaneet yleistyä. Nämä kaikki osoittavat kuinka keskeisesti kerros- ja omakotitalo kaipaa parvekkeita ja terasseja sekä näiden tilojen käyttäjät lasituksia.

Myös tieteen piirissä on havaittu kehyksettömien parvekelasien suuri suosio ja lähdetty hakemaan tieteellisiä argumentteja käytännössä todettujen hyötyjen todistamiseksi. Ensimmäisinä tutkimuksen piirissä olivat lasitetun parvekkeen käyttöön liittyvät tutkimukset, jotka osoittivat parvekkeiden käytön lisääntyneen ja käytön muuttuneen enemmän sisätilojen käytön kaltaiseksi lasitusten asennuksen jälkeen. Tämän jälkeen osoitettiin parvekelasien vähentävän parveketilan puhtaanapidon tarvetta sekä kalusteiden säilyvän lasien suojassa paremmassa kunnossa. Myöhemmin arkkitehdit kiinnostuivat kehyksettömien lasijulkisivujen modernista estetiikasta ja kiinteistön omistajat parvekerakenteiden käyttöiän pidentymisestä vuosilla, kun lasien ansiosta rakenteet saatiin säältä suojaan. Myös käyttäjien kannalta hyödyt ovat olleet selvät; ympäristön meluhaitat ovat vähentyneet merkittävästi lasien asennuksen jälkeen, energiansäästö vähentänyt asunnon käyttökuluja, parveke ollut useita kuukausia pitempään käytössä sekä naapureilta ja auringoltakin päästy suojaan auringonsuojaverhojen avulla. Näihin liittyviin tarkkoihin lukuarvoihin ja tieteellisesti todettuihin faktoihin pääsee käsiksi minun väitöskirjani tai juuri julkaistun RIL 272 Parvekelasitus rakenneosana kirjan avulla.

Lasitusten tarpeellisuutta korostavat niin käyttäjien kokemukset kuin tieteelliset tutkimukset. Perusteita parvekkeiden lasittamiselle löytyy paljon, ja jokainen käyttäjä löytää niistä omansa. On vain rakentamisen ammattilaisten tehtävä perehtyä hiukan asunnon ostajan mieltymyksiin ja perustella tarpeellisuutta niillä faktoilla, jotka asukas kokee itse tarpeelliseksi. Uskon lujasti, että kehyksetön lasitettu parveke on yksi keskeisiä asunnon valintakriteereitä asunnon hankintatilanteessa, ja voittaa aina ne kilpailevat vaihtoehdot, joissa lasituksia ei ole tarjolla.

 

Kimmo Hilliaho
Kimmo Hilliaho
Tekniikan tohtori, Lumon Oy
Olen tehnyt erilaisia parvekerakentamiseen liittyviä tutkimus- ja selvitystehtäviä vuodesta 2009 alkaen. Tänä aikana on valmistunut myös diplomityö aiheesta ”Parvekelasien energiataloudelliset vaikutukset” ja väitöskirja aiheesta ”Lasitetun parvekkeen sisäilmasto ja energiatalous”.