Społeczeństwo

Odpowiedzialny i godny zaufania pracodawca

Chcemy być odpowiedzialnym i godnym zaufania pracodawcą dla naszych pracowników. Wierzymy, że rozwój talentów naszego personelu, skupienie się na bezpieczeństwie pracy, zapewnienie satysfakcji pracowników oraz wsparcie ich dobrostanu stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju i świadczenia najlepszej obsługi dla naszych klientów. Chcemy również wspierać studentów na początkowych etapach ich kariery, oferując praktyki i możliwości pisania pracy dyplomowej. Naszym celem jest mieć jednego stażystę lub praktykanta na każde dziesięć nowych zatrudnień.

Wysoko wykwalifikowany personel

Podstawą naszego wykwalifikowanego personelu jest zapewnienie kompleksowego wprowadzenia do pracy. Nasi menedżerowie planują proces wprowadzania nowych pracowników już na etapie rekrutacji, zgodnie z naszym modelem wprowadzania. Sukces wprowadzenia jest monitorowany poprzez regularne rozmowy oparte na opinii zwrotnej.

Oferujemy wszechstronne szkolenia, które wspierają rozwój osobisty i zawodowy. Szkolenia obejmują staże, różne certyfikacje, szkolenia produktowe oraz językowe. Jeden z tematów rocznych spotkań indywidualnych z przełożonymi to rozmowa o potrzebach i pragnieniach rozwojowych i szkoleniowych pracownika, przy wsparciu działu HR, gdy jest to potrzebne. Rozwój umiejętności może również wynikać z nauki w trakcie wykonywania pracy, mentorowania nowego pracownika lub dobrowolnego samokształcenia.

W 2020 roku firma doradcza Delficon przeprowadziła badanie kultury organizacyjnej w Lumon, którego wyniki pomogły nam poprawić wewnętrzną komunikację oraz procesy wewnętrzne. Pod koniec 2021 roku przeprowadzono w Lumon badanie wizerunku pracodawcy, które pomogło nam wykrystalizować naszą obietnicę wartości pracodawcy: „Najlepsze osiąga się poprzez wspólne uczenie się„.

Kodeks postępowania pracownika

Jako odpowiedzialna społecznie firma, poważnie traktujemy naszą rolę w tworzeniu pozytywnych zmian w otaczającym nas świecie. Dlatego stosujemy w praktyce kompleksowy kodeks postępowania pracownika, który określa nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny.

Nasz kodeks postępowania wyznacza standardy, których oczekujemy od wszystkich naszych pracowników w ich pracy. Obejmuje to promowanie różnorodności, szacunek dla praw człowieka oraz unikanie jakiejkolwiek formy dyskryminacji czy nękania. Oczekujemy również, aby nasi pracownicy zachowywali się zgodnie z zasadami uczciwości, prawości i transparentności we wszystkich swoich działaniach, zarówno w kontaktach z naszymi klientami, jak i między sobą.

Poprzez przestrzeganie naszego kodeksu postępowania pracownika, nie tylko spełniamy nasze społeczne obowiązki jako firma, ale także tworzymy pozytywne środowisko pracy, które sprzyja współpracy, innowacji i kreatywności. Wierzymy, że poprzez wspólne działanie możemy naprawdę zmienić świat i stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Rozwój bezpieczeństwa w miejscu pracy

Lumon posiada system audytowany ISO45001 dotyczący rozwoju zdrowia i bezpieczeństwa, a globalnie prowadzimy kompleksowy program rozwoju bezpieczeństwa pracy. Naszym celem jest, aby każdy pracownik Lumon przychodził do pracy zdrowy i mógł wracać do domu w takim samym stanie. Podejmujemy działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa poprzez przeprowadzanie spacerów bezpieczeństwa na placach budowy i w zakładach produkcyjnych, utrzymanie tematu bezpieczeństwa na porządku dziennym spotkań zespołowych oraz uczenie się na podstawie wcześniejszych incydentów.

Obserwacje dotyczące bezpieczeństwa są częścią naszej codziennej odpowiedzialności, tak samo jak raportowanie sytuacji z bliskiego wezwania. Komitet bezpieczeństwa regularnie rozpatruje rozwój środków zapobiegawczych na miesięcznej podstawie, a wyniki obejmują między innymi zmianę rodzaju używanych okularów ochronnych. Równa traktowanie pracowników oraz zapewnienie zdrowego środowiska pracy stanowią integralną część działań związanych z bezpieczeństwem w firmie Lumon. Lumon ma założony cel, aby wskaźnik częstotliwości wypadków był poniżej 15.

Co robimy, aby bezpieczeństwo pozostało priorytetową wartością w naszej firmie?

  • Szkolenia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa są integralną częścią procesu wprowadzania pracownika
  • Regularna obserwacja bezpieczeństwa
  • Monitorowanie wypadków na poziomie krajowym i globalnym
  • Spotkania dotyczące działań korygujących po wystąpieniu incydentu.

Zdrowie i dobre samopoczucie w pracy

Lumon prowadzi pomiar satysfakcji pracowników oraz przeprowadza trzy razy w roku globalne badania opinii pracowników, na które odpowiada ponad 70% wszystkich pracowników. Nasz wynik eNPS wyniósł 61 w 2022 roku, co jest jednym z najlepszych wyników w branży. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, zapewniając im korzyści związane z opieką zdrowotną. W ramach naszych wstępnych działań dbających o zdrowie nawiązujemy współpracę z partnerami z zakresu opieki zdrowotnej, aby przeprowadzać szkolenia dotyczące ergonomii oraz inne powiązane warsztaty z zakresu opieki zdrowotnej.

Równość w Lumon

W Lumon uważamy, że miejsce pracy, w którym pracownicy są traktowani równo, jest kluczowe dla stworzenia pozytywnego i produktywnego środowiska. Dlatego opracowaliśmy plan równości, który zajmuje się kluczowymi kwestiami, takimi jak wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia. Ten plan jest integralną częścią naszego programu działań w zakresie bhp.

Nasz plan równości został opracowany we współpracy z przedstawicielami personelu i obejmuje obszerny raport dotyczący obecnej sytuacji równości w naszym miejscu pracy. Raport ten analizuje rozlokowanie kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach, klasyfikację stanowisk kobiecych i męskich, wynagrodzenia oraz różnice płacowe. Ponadto, plan określa konkretne środki, które zostaną wprowadzone w celu promowania równości i osiągnięcia równości płacowej. Zawiera również ocenę realizacji wcześniejszych działań oraz ich wyników.

Ihmisiä lasitetulla terassilla, lasituksen hankinta

Nasi przedstawiciele personelu aktywnie uczestniczą w opracowywaniu i aktualizacji planu równości, a także dbamy o to, aby cały personel był informowany o wszelkich zmianach i aktualizacjach.

Dodatkowo, Lumon posiada ogólny plan równości, który ma na celu tworzenie warunków pracy i miejsc pracy pozbawionych dyskryminacji. Jesteśmy zaangażowani w promowanie równości na każdym poziomie naszej organizacji i wierzymy, że dzięki temu możemy stworzyć miejsce pracy, które jest naprawdę inkludujące i przyjazne dla wszystkich.

Łańcuch wartości

Jako firma, która dąży do etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, wymagamy od naszych odsprzedawców i dostawców przestrzegania kodeksu postępowania, który określa zachowanie i praktyki, których oczekujemy od tych, którzy prowadzą z nami interesy.

Nasz kodeks postępowania obejmuje następujące wymagania:

Dobre zarządzanie
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą przestrzegać dobrych praktyk zarządzania korporacyjnego, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Kodeksu Postępowania Lumon dla dystrybutorów i producentów.
Etyczne praktyki biznesowe
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą działać zgodnie z zasadami etycznymi i integrować się we wszystkich swoich transakcjach biznesowych. Obejmuje to uczciwość, sprawiedliwość oraz szacunek dla innych.
Compliance with Laws
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i regulacji, w tym tych dotyczących pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.
Praktyki zatrudnienia
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą szanować prawa swoich pracowników, zapewnić bezpieczne warunki pracy oraz zakazać przymusowej pracy i wykorzystywania pracy dzieci.
Praktyki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracownikom zapewniany jest zdrowy i bezpieczny środowisko pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami krajowymi. Pracodawca zawsze zapewnia zakwaterowanie spełniające podstawowe potrzeby pracowników, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i czystości. Pracownikom są udostępniane odpowiednie informacje i szkolenia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.
Zrównoważony rozwój
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko, w tym ograniczać ilość odpadów i emisje.
Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji
Wszyscy dystrybutorzy i producenci muszą zakazać przekupstwa, korupcji i wszelkich innych nieetycznych lub nielegalnych praktyk. Dystrybutorzy i producenci mają odpowiednio adekwatne zasady i procedury monitorowania ryzyka przekupstwa i korupcji.
Poufność
Wszyscy odsprzedawcy i dostawcy muszą chronić wszelkie poufne informacje, które otrzymują od nas lub naszych klientów, w tym szanować prywatność i dane osobowe, które klienci przekazali w łańcuchu wartości.
Poszanowanie praw własności intelektualnej
Dystrybutor/Producent przestrzega wszelkich praw, regulacji i traktatów międzynarodowych, które regulują i chronią prawa własności intelektualnej, takie jak między innymi prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i informacje poufne innych osób. Dystrybutor/Producent zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani informacji poufnych podczas dostarczania lub rozwijania swoich usług i produktów.

Wymagamy, aby wszyscy nasi sprzedawcy i dostawcy zaakceptowali ten kodeks postępowania i przestrzegali go. Nieprzestrzeganie może skutkować przerwaniem naszej relacji biznesowej.


Lumon przeprowadza regularne ankiety satysfakcji klientów wśród naszych klientów biznesowych, a każdy klient indywidualny ma możliwość udzielenia odpowiedzi w automatycznej ankiecie po instalacji. Nasz wskaźnik satysfakcji klienta NPS wyniósł 75 w 2022 roku, co jest jednym z najlepszych wyników w naszej branży.

Zarządzanie