Yhteiskuntavastuu

Vastuullinen ja luotettava työnantaja

Työntekijöillemme haluamme olla vastuullinen ja luotettava työnantaja. Uskomme, että henkilöstön osaamisen kehittäminen, työturvallisuuteen panostaminen, henkilöstötyytyväisyyden varmistaminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen luovat perustan vastuulliselle työpaikalle. Lisäksi haluamme tukea opiskelijoita heidän uransa alkuvaiheilla tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyömahdollisuuksia. Tavoitteemme on, että jokaista kymmentä Lumon työntekijää kohden palkkaamme yhden opiskelijan tai harjoittelijan.

Osaava henkilöstö

Meillä Lumonilla osaavan henkilöstön kivijalka on hyvä perehdytys. Jo rekrytointivaiheessa esimies suunnittelee uuden työntekijän perehdytyksen perehdytysmalliemme mukaisesti, jotka on määritelty kaikille suurimmille henkilöstöryhmillemme. Perehdytyksen eteneminen ja onnistuminen varmistetaan säännöllisillä palautekeskusteluilla.

Tarjoamme monipuolisesti omaa ammatillista ja urapolun kehittymistä tukevaa koulutusta. Koulutustarjoomaamme kuuluu mm. oppisopimuskoulutus, erilaiset pätevyydet, tuotekoulutus ja kielikoulutus. Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja alainen pohtivat yhdessä kehittymis- ja koulutustarpeita ja henkilöstöosasto tukee tarvittaessa oikeanlaisen koulutusratkaisun löytämisessä. Osaamisen kehittäminen voi olla myös työssäoppimista, uuden työntekijän mentorointi tai omaehtoista kouluttautumista.

Vuonna 2020 Delficon-konsulttiyritys teki meillä yrityskulttuuritutkimuksen, jonka tulokset auttoivat meitä parantamaan sisäistä viestintää sekä sisäisiä prosesseja. Vuoden 2021 lopussa Lumonissa tehtiin sisäinen työnantajamielikuvatutkimus, jonka avulla kiteytimme työnantajan arvolupauksemme seuraavasti ”Paras saavutetaan yhdessä oppimalla”.

Työturvallisuuden kehittäminen

Lumonilla on auditoitu ISO45001 työturvallisuuden kehittämisjärjestelmä ja meillä on maailmanlaajuinen työturvallisuuden kehittämisohjelma. Tavoitteemme on, että jokainen Lumonin työntekijä tulee töihin terveenä ja voi palata kotiin terveenä. Toteutamme ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä turvallisuudesta tekemällä turvallisuuskävelyjä työmailla ja tuotantotiloissa, pitämällä turvallisuuden tiimikokousten asialistalla ja oppimalla menneistä tapahtumista.

Turvallisuushavaintojen tekeminen on osa jokapäiväistä toimintaamme, samoin kuin läheltä piti -tilanteiden raportoiminen. Turvatoimikunta käsittelee ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämistä kuukausittain, ja tuloksiin on kuulunut muun muassa muutos käytettyjen suojalasien tyypissä. Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu ja terveellisen työympäristön varmistaminen ovat osa Lumonin turvallisuustyötä. Lumonin tapaturmataajuustavoiteeksi on asetettu alle 15.

Mitä teemme varmistaaksemme, että turvallisuus pysyy toimintamme keskiössä?

  • Terveys- ja turvallisuuskoulutus osana perehdytysprosesseja
  • Turvallisuushavaintokävelyt suoritetaan säännöllisesti
  • Onnettomuuksien seuranta maakohtaisesti ja maailmanlaajuisesti
  • Korjaavien toimenpiteiden -sopimiskokoukset tapaturmien tai läheltä piti -tapahtumaien jälkeen

Terveys ja työhyvinvointi

Mittaamme kolme kertaa vuodessa henkilöstömme tyytyväisyyttä ja vastausprosenttimme on yli 70 prosenttia maailmanjaajuisesti. eNPS-suositteluindeksimme ooli 61 vuonna 2022, mikä on yksi alamme parhaista. Teemme ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä työterveyshuollon kumppanimme kanssa, mitä ovat esimerkiksi eri henkilöstöryhmien ergonomiakoulutus ja työhyvinvointi-workshopit ja -luennot.

Tasa-arvo Lumonilla

Lumonilla uskomme, että työpaikka, jossa työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, on ratkaisevassa asemassa positiivisen ja tuottavan ympäristön luomisessa. Tämän varmistamiseksi olemme kehittäneet tasa-arvosuunnitelman, jossa käsitellään keskeisiä asioita, kuten palkkaa ja muita työehtoja. Tämä suunnitelma on olennainen osa työterveys- ja työturvallisuustoimintaohjelmaamme.

Tasa-arvosuunnitelmamme on kehitetty yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja se sisältää kattavan selvityksen tasa-arvon nykytilasta työpaikallamme. Tässä raportissa tarkastellaan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin, naisten ja miesten tehtävien luokittelua, palkkoja ja palkkaeroja. Lisäksi suunnitelmassa esitetään konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Se sisältää myös arvioinnin aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Ihmisiä lasitetulla terassilla, lasituksen hankinta

Henkilöstön edustajamme ovat olleet aktiivisesti mukana tasa-arvosuunnitelman kehittämisessä ja päivittämisessä, ja pidämme koko henkilöstön ajan tasalla mahdollisista muutoksista tai päivityksistä.

Lisäksi Lumonilla on yleinen tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteena on luoda syrjimättömät työolot ja työyhteisöt. Olemme sitoutuneet edistämään tasa-arvoa organisaatiomme kaikilla tasoilla ja uskomme, että näin tekemällä voimme luoda työpaikan, joka on todella osallistava ja kaikki kokevat itsensä tervetulleiksi.

Arvoketju

Eettisiin ja vastuullisiin liiketoimintatapoihin sitoutuneena yrityksenä vaadimme kaikkia jälleenmyyjiämme ja toimittajiamme noudattamaan käytännesääntöjä, jotka määrittelevät käyttäytymisen ja käytännöt, joita odotamme kanssamme liiketoimintaa harjoittavilta.

Toimintaohjeemme sisältävät seuraavat vaatimukset:

Hyvä hallintotapa
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien on noudatettava hyvää hallintotapaa varmistaakseen, että ne noudattavat kaikkia soveltuvia lakeja ja Lumonin eettisiä sääntöjä jakelijoille ja valmistajille.
Eettiset liiketoimintakäytännöt
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien on toimittava eettisesti ja rehellisesti kaikissa liiketoimissaan. Tämä sisältää rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden ja muiden kunnioittamisen.
Lakien noudattaminen
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien työhön, ympäristöön ja korruption torjuntaan liittyvät lait ja määräykset.
Työkäytännöt
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien on kunnioitettava työntekijöidensä oikeuksia, varmistettava turvalliset työolot ja kiellettävä pakkotyö tai lapsityövoima.
Työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt:
Työntekijöille tarjotaan terveellinen ja turvallinen työympäristö kansainvälisten standardien ja kansallisten lakien mukaisesti. Kaiken työnantajan tarjoaman asunnon on aina täytettävä työntekijöiden perustarpeet, mukaan lukien mutta ei rajoittuen turvallisuuteen ja puhtauteen liittyvät tarpeet. Työntekijöille tarjotaan tarvittaessa terveys- ja turvallisuustietoa ja koulutusta.
Kestävä kehitys
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien tulee minimoida toimintansa ympäristövaikutukset, mukaan lukien jätteiden ja päästöjen vähentäminen.
Lahjonta ja korruptio
Kaikkien jakelijoiden ja valmistajien on kiellettävä lahjonta, korruptio ja kaikki muut epäeettiset tai laittomat käytännöt. Jakelijoilla ja valmistajilla on oltava kohtuullisen riittävät käytännöt ja menettelyt lahjonta- ja korruptioriskien valvomiseksi.
Luottamuksellisuus
Kaikkien jälleenmyyjien ja toimittajien on suojattava kaikki meiltä tai asiakkailtamme saamansa luottamukselliset tiedot, mukaan lukien yksityisyyden kunnioittaminen ja asiakkaiden arvoketjussa toimittamat henkilötiedot.
Immateriaalioikeuksien kunnioittaminen
Jakelija/valmistaja kunnioittaa kaikkia lakeja, määräyksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka säätelevät ja suojaavat immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja muiden luottamuksellisia tietoja. Jakelija/valmistaja sitoutuu olemaan loukkaamatta kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai luottamuksellisia tietoja tarjoaessaan tai kehittäessään palveluitaan ja tuotteitaan.

Vaadimme kaikkia jälleenmyyjiämme ja toimittajiamme tunnustamaan ja noudattamaan näitä toimintaohjeita. Laiminlyönti voi johtaa liikesuhteemme päättymiseen.

Lumon tekee säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia business-to-business-asiakkaidemme keskuudessa ja jokaisella kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus vastata automaattiseen kyselyyn asennuksen jälkeen. Asiakastyytyväisyysindeksimme NPS oli 75 vuonna 2022, mikä on yksi alamme parhaista.

Ympäristö

Hyvä hallintotapa

Lumon asiakaspalvelu palvelee asiakkaita

Voimmeko auttaa? Soita tai lähetä meili. Voit myös ottaa yhteyttä chatin kautta.