En inglasning från Lumon är snäll mot klimatet

Vi får ofta frågan om en produkt av glas och aluminium kan vara miljövänlig? Svaret är att ”ja, det är möjligt.”

Den nettopåverkan som en inglasning från Lumon har på klimatet är nämligen negativ. Med andra ord förhindrar dess användning mer växthusgasutsläpp än vad som släpps ut i luften under dess livslängd. Läs vidare för att ta reda på vad detta innebär i praktiken.

Negativ nettopåverkan på miljön

När man jämför de koldioxidutsläpp en inglasning från Lumon genererar under sin livstid med de som orsakats av bilkörning kan vi konstatera att utsläppen från en balkonginglasning är jämförbara med en bilresa genom Finland, från Helsingfors till norra Lappland. Denna uppskattning baseras på utsläppen orsakade av trafik under 2020, samt beräkningar av koldioxidutsläpp för glasprodukter som presenterades i Julia Vasbergs avhandling. De genomsnittliga koldioxidutsläppen för personbilar uppgick till 153,5 g / km vid slutet av 2020, medan livscykelutsläppen för Lumons inglasningar uppgick till 327 CO2 kg (327 CO2 kg / 153,5 g / km = 2100 km).

Under de finska väderförhållandena är utsläppskompensationen för en Lumon balkonginglasning sex gånger högre än produktens koldioxidutsläpp vid tillverkningen, när vi ser till inglasningens hela livslängd.
Studien visar nämligen att balkonginglasningen har en livstid på 30 år. Studien visar även att de miljömässiga fördelarna en balkonginglasning från Lumon har, akumulerat under inglasningens livslängd, är högre än koldioxidutsläppen som sker vid tillverkning av inglasningen.

Resultatet kommer från Vasbergs avhandling som i sin tur baserat sin viktigaste initiala data från doktorsavhandlingen av Kimmo Hilliaho, doktor i teknik.

En inglasning från Lumon är snäll mot klimatet - Lumon

Avhandlingen visar att den genomsnittliga återbetalningstiden för tillverkningen av en balkonginglasning från Lumon är sex månader längre än det resultat som först uppmättes 2012. Detta beror på att de ursprungliga antagandena skilde sig åt. Antagandena påverkas nämligen huvudsakligen av

  • Glasåtervinningsgraden
  • produktens inverkan på energibesparingar och
  • uppvärmningskällan som används av kunden.

När vi uppskattar de fördelar en inglasning har, exempelvis

  • Består av glas och aluminium – återvinningsbara material
  • Energibesparande
  • Skyddar fasad och balkongstrukturer från slitage – minskar renoveringsbehov
  • Lång livslängd

och ställer dessa mot de koldioxidutsläpp tillverkningen av inglasningen skapar, ser vi att en inglasning från Lumon totalt sett har en positiv inverkan på klimatet.

Vi arbetar ständigt för att minska vårt koldioxidavtryck

Materialet som inglasningarna består av står för den största delen av våra koldioxidavtryck. I första hand är det glaset som står för över 70% av utsläppen. Därför avser vi att ägna särskild uppmärksamhet åt återvinning och återanvändning av glas i framtiden. På så sätt kan vi fortsätta minska vårat koldioxidavtryck.

En inglasning från Lumon ökar inte bara boendekomforten. Den är även ett fullt återvinningsbart alternativ som sparar energi och därmed är snäll mot miljön. Våra produkter skyddar dessutom fastighetens fasad, vilket kraftigt minskar renoveringsbehovet. Att förse ditt projekt med inglasade balkonger är en miljömässigt smart åtgärd. Har du fastigheter som idag saknar inglasning kan det alltså vara en god idé att komplettera balkongerna med inglasningar.