Undersökning: Lumons balkonginglasning spar energi

Det går att få upp till 10,7 procents besparing i förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadshus, och i medeltal 5,9 procent. – Dessa utmärkta resultat uppmättes vid Tammerfors tekniska universitet i augusti 2010 i en undersökning gjord av Kimmo Hilliaho (Lumon-företagen) angående de energiekonomiska konsekvenserna av balkonginglasning. Undersökningen genomfördes i Finland och den kompletterades med jämförande resultat från Tyskland. Genom fältmätningar och datorsimuleringar jämfördes balkonger med och utan inglasning. Förbrukningen av värmeenergi uppmättes, och man utredde inverkan av balkongtyp, värmeisolering och väderstreck på de inglasade balkongernas temperaturer.

Nytt effektivt vindfång

Resultaten utvisar, att om tilluften tas från en inglasad balkong så får man en betydande energibesparing. I bästa fall bildar balkongen ett effektivt vindfång och temperaturen i rummet intill balkongen kan sänkas någon grad. På så sätt kan ägarna spara energi utan att försämra boendekomforten. För en indragen balkong (som har väggar på båda sidorna) är inglasningen oftast ännu mer energibesparande än för en utstickande balkong (L- eller U-formad). En balkong i söderläge ger något större besparing än balkonger åt andra väderstreck, men besparingar är betydande i alla riktningar. Vid undersökning av inglasningens täthet konstaterades, att springorna mellan glasskivorna inte har någon större betydelse för energibesparingen. Det avgörande är, hur de boende använder inglasningen. Oftast används balkonginglasningen på ett energiekonomiskt korrekt sätt: På vintern är glasskivorna stängda och på sommaren öppna. Det behövs dock tydliga bruksanvisningar för att maximera elbesparingen.

I Tyskland har man fått ännu större besparingar

Undersökningen kompletterades med en energikalkyl, som genomfördes som en jämförelse mellan finska undersökningshus och jämförbara bostäder i Berlin. I Berlin varierade värmeenergibesparingen genom balkonginglasning från 5,6 procent till 12,0 procent. Den största nyttan av inglasningen fanns i byggnader, där balkongerna hade söderläge och där tilluften togs in via balkongen. Det som mest påverkade energibesparingen var att tilluften togs från balkongen och inte utifrån. I genomsnitt var besparingen av uppvärmningsenergi 8,2 % alltså ännu mer än i Finland.

En ekonomiskt lönsam lösning

Att hålla byggnaderna i gott skick och med rimliga underhållskostnader påverkar boendekostnaderna direkt – och även kundtillfredsställelsen. Utöver ökad boendekomfort ger en kvalitativ och rätt använd balkonginglasning en tydlig ekonomisk nytta för de boende och ägaren. Enligt undersökningar publicerade i Tammerfors är slutsatsen tydlig: det lönar sig att montera balkonginglasning i flervåningshus, särskilt om de är byggda på 1960- och 1970- talet. Stora besparingar skulle också kunna uppnås i nya flervåningshus, om tilluften skulle tas in genom den inglasade balkongen. Utöver energibesparingen kan balkonginglasningen även innebära andra avsevärda ekonomiska fördelar. Enligt en undersökning utförd av teknologie doktor Jussi Mattila påverkar inglasningen av balkongerna husets allmänna skick: det kan innebära att balkongrenoveringar kan skjutas upp med mellan sex och tio år!