Energibesparing

Balkonginglasning sparar energi.

En av fördelarna med Lumons balkonginglasningar är att de sparar energi.

Ett antal oberoende grupper har genomfört studier av våra balkonginglasningssystem. Dessa studier visar att balkonginglasning kan bidra till att minska värmeförbrukningen och ge betydande energibesparingar. Vårt balkonginglasningssystem har också visat sig minska behovet av underhåll och reparationer på utomhusbalkonger.

Extra utrymme och energisbesparingar. Allt i ett. Allt med Lumon.

Under de flesta förhållanden är idén med väderskydd och ett extra rum en tilltalande idé, men balkonginglasning ger också stöd för ett miljövänligt och energieffektivt tänkande. Faktum är att det är ett av de bästa sätten för att förbättra energibesparingarna i ditt hem, säger dr. Kimmo Hilliaho.

Vi talar om en enda ramlös inglasningsenhet, ett ventilerat utrymme som bygger upp en buffert mellan utsidan och insidan. En väderbuffert, särskilt vid blåsigt väder. Tack vare Lumons balkonginglasning reduceras vindtrycket på balkongen vilket minskar energikostnaderna för uppvärmningen. Vad den också gör är att den en kall men solig dag värmer upp balkongen vilket medför att värmekostnaderna i lägenheten sjunker. Samtidigt som den skapar ett trevligt utrymme för lägenhetsinnehavaren, som kan spendera mer tid på sin balkong.

Komplicerade beräkningar, tydliga principer.

Studie om balkonginglasning

I augusti 2010 studerade dr. Kimmo Hilliaho balkonginglasningars energipåverkan vid Tammerfors tekniska högskola.
Studien genomfördes i Finland och kompletterades med referensberäkningar från Tyskland. Värmeenergiförbrukningen för inglasade och icke inglasade balkonger jämfördes med hjälp av fältmätningar och datasimuleringar. Dessutom försökte man undersöka hur balkongtyp, värmeisolering och riktning påverkar temperaturerna.

Studien bygger på tre variabler: boendekomfort, byggnadsstrukturernas hållbarhet och energibesparingar. De stöder alla varandra, men kanske är det energihushållningen som är svårast att kontrollera, säger Kimmo.

Undersökta besparingar

Resultat från studien i Finland

Resultaten från studien i Finland visar på att genom att ta kompensationsluft från en inglasad balkong ökar man energibesparingarna av inglasningen. I bästa fall fungerar inglasade balkonger som effektiva vindskydd, vilket gör att ägarna kan minska temperaturen med så mycket som 1 °C i rummen intill sina balkonger. Detta gör det möjligt för ägarna att spara energi samtidigt som de behåller komfortnivåerna.

Inglasning av indragna balkonger (med väggar på båda sidor) ger ännu mer energibesparing jämfört med inglasning av utskjutande balkonger (L- eller U-formade).
Besparingar för balkonger som vetter mot söder är något högre än för balkonger som vetter mot andra håll. De besparingar som uppnås för båda typerna är dock betydande. Av studien framgår att måtten på mellanrummen mellan glasrutorna har en liten inverkan på energibesparingar.

I samtliga fall maximerades energibesparingarna genom att hålla balkongrutorna stängda på vintern och öppna på sommaren.

Resultat från studien i Tyskland

Finlandsstudien kompletterades med energiberäkningar för balkonger i Berlin som var jämförbara med de finska balkonger som ingick i studien.
I bostäderna i Berlin varierade de besparingar i värmeenergi som uppnåddes genom balkonginglasning från 5,6 % till 12,0 %. Energibesparingar var mest framträdande för balkonger i söderläge och med luftintag från balkongen.

Att ha luftintag från balkongen, istället för direkt från utsidan, var den viktigaste faktorn. I genomsnitt uppgick besparingarna i värmeenergi i Tyskland till 8,2 %, vilket är ännu mer än de energibesparingar som beräknats i Finlandsstudien.

Resultat från studier i Kanada

Liknande studier i Kanada har gett ännu mer imponerande resultat. Vi har sett energibesparingar på upp till 18,3 % i Vancouver och upp till 15,9 % i Toronto – vilket överträffar resultaten från fallstudierna i Tyskland och Finland! 

Balkongens form och typ

Balkonger på den södra sidan av byggnaden får solstrålning och solvärme mest effektivt. Om balkongen är indragen, vilket betyder att tre sidor är täckta av en yttervägg, är balkongen optimal att inglasa enligt Kimmo Hilliaho.
Utomhusbalkonger kan vara mycket energibesparande i lämpliga situationer. Till exempel kommer långa balkonger på södra sidan att samla in värmeförluster från byggnaden. På en skuggig plats är små utskjutande balkonger kanske inte de mest energieffektiva att glasa in. I dessa fall är den värmeförlust som kan återvinnas från byggnaden och den solvärmeenergi som bildas inte tillräckligt stor.

I dessa situationer skulle det vara fördelaktigt att endast ha den nödvändiga ventilationen i glaset och använda en relativt täckande lösning för glasräcket, förklarar Kimmo Hilliaho.

Läs mer om våra glasräcken här

Hur effektivt en inglasad balkong fungerar som en energibesparande lösning beror på temperaturen på balkongen. Förutom vädret påverkas detta betydligt av byggnadens ålder. Ju äldre byggnaden är, desto mer får den inglasade balkongen värmeförlusten inifrån.

Energibesparingen är bäst när balkongen ”får” värmeenergi från solen och från byggnaden, men ”förlorar” mycket lite tack vare inglasningen.

Men han påminner oss om att en mycket varm balkong för att lagra värme på vintern fungerar på samma sätt på sommaren. Av denna anledning rekommenderas eller till och med krävs det solskyddsgardiner för att säkerställa din komfort.

Läs mer om våra solskyddsgardiner

Hållbarhet. Från ord till handling.

Stor fördel för den boende

Baserat på sina studier uppmuntrar Kimmo Hilliaho de boende i lägenhetshus att ta initiativ. Om bostadsföretaget inte planerar att installera balkonginglasningar inom en snar framtid kan de som bor i lägenheterna själva beställa dem.

Detta är en av de få energibesparande åtgärder som alla kan göra själva. Om byggnaden ska få en kompletterande värmeisolering eller om värmesystemet ska ändras måste man vara flera om beslutet.

En inglasad balkong skyddar balkongen från yttre slitage och balkongen blir en del av livet året runt, säger Hilliaho.

Läs om fler fördelar med en inglasad balkong

 

Glasa in din balkong med Lumon och spara energi

Återbetalningstid för koldioxidavtryck och CO2-utsläpp

Återbetalningstiden för CO2-utsläpp, från utvinning till produktion, hela vägen till installationen av ett balkonginglasningssystem kan betalas tillbaka på 3–5 år, beroende på klimatförhållanden, över hela världen. Det är en grön handling att skaffa ett balkonginglasningssystem.

Glasa in din balkong med Lumon och spara energi

Slutsats: Balkonginglasningar betalar sig

Förutom komfort, ger rätt utformade och installerade balkonginglasningssystem ekonomiska fördelar för lägenhetsinnehavare.
I synnerhet i höghusområden som byggdes på 1960- och 1970-talen lönar det sig verkligen med balkonginglasning. Betydande besparingar kan också uppnås i nya höghus med intag för kompensationsluft genom den inglasade balkongen. 

Balkonginglasning minskar behovet av underhåll och reparationer

En ytterligare studie som utförts av tekn.dr. Jussi Mattila styrker att balkonginglasning har en skyddande effekt. Resultaten av denna studie visar att balkonginglasning kan skjuta upp behovet av balkongrenovering med sex till tio år!

Solskyddsgardiner

I varmare klimat går det vanligtvis åt mer energi för att kyla ner lägenheten än för att värma upp den. Och under dessa förhållanden erbjuder Lumons balkonginglasningssystem ett utmärkt sätt att kontrollera värmen med de integrerade solskyddsgardinerna, som bidrar till att stänga ute solenergin både från balkongen och från lägenheten. Så beroende på vilka dina behov är kan Lumons balkonginglasning vara en värmebuffert eller en kylbuffert. Och det är viktigt att förstå att det inte är en sluten enhet. Det är ett ventilerat utrymme där problem med extra fuktighet elimineras.