PRAVIDLA REGISTRACE A OCHRANY SOUKROMÍ

PRAVIDLA REGISTRACE A OCHRANY SOUKROMÍ

Spoločné pravidlá registrácie a ochrany súkromia a informačný dokument podľa § 10 a § 24 zákona o osobných údajoch a článkov 12 a 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, zákazníkov internetového obchodu a používateľov internetových stránok spoločnosti Lumon.

1. Registrujúci
Lumon International Oy
Adresa: Kaitilankatu 11, 45130 Kouvola, Fínsko
IČO: FI22544527
Tel.: +358 20 7403 200
E-mail: info [at] lumon.com

2. Úradník pre ochranu údajov
Meno: Jakub Hradil
E-mail: info [at] lumon.com

3. Názov registra
Register zákazníkov spoločnosti Lumon International Oy (a iné registre, ktoré plnia zákonný účel)

4. Účel spracovania osobných údajov
Spoločnosť LUMON využíva informácie, ktoré nám poskytnete, pri spracovaní objednávok, fakturácii, vymáhaní pohľadávok, kontaktovaní zákazníkov, transakciách, zákazníckych prieskumoch, vývoji služieb, spracovaní spätnej väzby a hláseaní, marketingu a na iné účely súvisiace so zákazníkmi.

5. Skupiny registrovaných
a) Osoba a/alebo spoločnosť, ktorá má/mala zákaznícky vzťah alebo iný osobný kontakt s registrujúcimi, ako je žiadosť o personalizovanú ponuku, ponuka, žiadosť o kontaktovanie, žiadosť o podrobnejšie informácie o produktoch spoločnosti Lumon, ktoré súvisia napr. s dohodami, ponukami; alebo 
b) Osoba a/alebo spoločnosť, ktorá je/bola zaangažovaná, má/mala povinnosť alebo iné právo podľa dohody, služby alebo úlohy súvisiacej s vzťahom medzi zákazníkom a registrujúcim, alebo
c) informácie registrujúceho a/alebo spoločnosti sa zakladajú na zákonnej požiadavke

6. Obsah registra
Tieto údaje sa môžu spracovať v registri, pokiaľ si to vyžaduje účel
Základné informácie:

 • informácie, ktoré ste poskytli dobrovoľne
 • krstné meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo(čísla), e-mailová adresa, dátum narodenia, zamestnávateľ/spoločnosť, postavenie/funkcia, IP adresa
 • dátum začiatku zákazníckeho vzťahu
 • produkty spoločnosti Lumon, ktoré vlastníte a o ktoré sa zaujímate
 • povolenia a zákazy týkajúce sa priameho marketingu

Informácie o nákupoch a využívaní služieb:

 • Uskutočnené nákupy: miesto a dátum nákupu, zakúpené produkty aj s cenou, konečná suma nákupov, spôsob platby, dodacia adresa

7. Obvyklé zdroje údajov
Zdroje údajov nachádzajúcich sa v registri sa zapisujú do registra samé, telefonicky, prostredníctvom internetu, návštevou webovej stránky, e-mailom, na základe informácií poskytnutých počas akcií a pri návšteve spoločnosti Lumon International Oy. So súhlasom registrovaného sa môžu použiť aj iné spoľahlivé zdroje a registre.

8. Odovzdávanie a prenos údajov mimo územia EÚ alebo EHS
Mimo územia EÚ alebo EHS sa neprenášajú žiadne osobné údaje, pokiaľ si to nevyžaduje technická realizácia spracovania údajov. Údaje sa môžu selektívne poskytnúť tretím osobám, ktoré určí registrujúci na účely riadenej marketingovej kampane. Vlastnícke práva k údajom sa neprevádzajú na tretie osoby, a ani tretie osoby nemajú právo použiť údaje na iné, než stanovené účely. Zabezpečili sme, aby všetci naši poskytovatelia služieb dodržiavali právne predpisy upravujúce ochranu súkromia. 
Vždy, keď je to možné, volíme bezpečné európske dátové centrum na uchovávanie vašich údajov.
Niektorí z vyššie uvedených poskytovateľov služieb môžu údaje zálohovať mimo územia EÚ/EHS v Spojených štátoch amerických. Údaje sa zálohujú, aby sa zaistila ich bezpečnosť, ako aj prístup k nim v prípade, že primárne servery prestanú fungovať.
Privacy Shield
Zaistili sme, aby sa naši poskytovatelia služieb zapojili do programu Spojených štátov amerických a EÚ s názvom Privacy Shield (Štít súkromia) (https://www.privacyshield.gov/list), ktorý zaručuje bezpečné spracovanie európskych údajov v Spojených štátoch amerických. 

9. Zásady ochrany registra
Všetky vaše osobné údaje sú vždy chránené nevyhnutnými technickými a správnymi postupmi. Spoločnosť LUMON dáva záruku, že údaje, ktoré má v držbe, nebudú nesprávne použité, bezdôvodne vymazané, sfalšované alebo zmanipulované, a že bez súhlasu neskončia u nezainteresovaných strán, a že sa bez súhlasu nezverejnia. Dátový systém je chránený a prístupný len pre zamestnancov spoločnosti LUMON, ktorí majú osobné prihlasovacie doklady. 

 • Na prístup do systému sa vyžaduje užívateľské meno a heslo. Systém je tiež chránený firewallmi a inými technickými riešeniami.
 • K údajom v registroch majú prístup len oprávnení a osobitne určení zamestnanci
 • Používanie registra je chránené osobnými prihlasovacími dokladmi a povolením
 • Register sa nachádza v počítači, ktorý je uskladnený v dátovom centre, do ktorého je obmedzený prístup
 • Údaje obsiahnuté v registri sa nachádzajú v bezpečných a chránených priestoroch
 • Register sa pravidelne zálohuje

10. Právo na nahliadnutie, vykonanie opravy a udelenie zákazu
Registrovaný má právo nahliadnuť do údajov o sebe samom, ktoré sa nachádzajú v registri, právo vykonať opravu nesprávnych údajov, právo zakázať spracovanie osobných údajov v priamom marketingu a inak využiť práva podľa zákona o osobných údajoch alebo iných právnych predpisov upravujúcich osobné údaje. Môžete nahliadnuť do údajov uchovávaných v registroch spoločnosti Lumon na základe písomnej žiadosti obsahujúcej podpis, ktorú treba zaslať spoločnosti Lumon e-mailom (info [at] lumon.com), alebo ako fyzickú kópiu. Pokiaľ žiadate o nahliadnutie, musíte mať doklad totožnosti s fotografiou. Ak sú určité údaje nesprávne, môžete požiadať spoločnosť Lumon, aby ich opravila. Zákazníci internetového obchodu môžu upravovať vlastné údaje pomocou užívateľského rozhrania. V užívateľskom rozhraní internetového obchodu je možné nahliadnuť len do vlastných osobných údajov a histórie nákupov a akcií.

Zákaz priameho marketingu
Máte právo zakázať nám používať vaše údaje na priamy marketing. Nikdy nepredávame ani inak neodovzdávame vaše osobné údaje nezainteresovaným osobám, ktoré by vám mohli poskytnúť priamy marketing.
Disponujeme webovým marketingom napr. pre Facebook a Google. Tieto spoločnosti však za žiadnych podmienok nedostanú vaše osobné údaje. Tento druh marketing nie je priamy marketing, ale zakladá sa na súboroch cookies.
Pre viac informácií pozrite „13. Cookies“.

11. Doba uchovávania údajov
Spoločnosť Lumon je veľmi opatrná, pokiaľ ide o ochranu údajov. Preto sa zhromažďované údaje o zákazníkoch spracovávajú presne podľa fínskych zákonov a predpisov. Údaje sa uchovávajú po dobu trvania zákazníckeho vzťahu, najčastejšie 3 roky. Vaše údaje sa odstránia z registra, keď na ich spracovávanie už neexistuje dôvod vzhľadom na účel registra, alebo po ukončení zákazníckeho vzťahu. 
Zasielanie našich zoznamov pre e-mailový marketing / priamy marketing sa dá zrušiť prostredníctvom „odhlasovacieho linku“. 

12. Iné práva súvisiace so spracovaním osobných údajov
Ako náš zákazník mate právo zakázať profilovanie vašich údajov a ich využívanie na priamy marketing alebo prieskumy trhu alebo verejnej mienky tým, že o tom budete informovať spoločnosť Lumon.
Môže zákazník internetového obchodu nastaviť zákaz sám prostredníctvom internetového obchodu?
Ak sa chcete spýtať niečo konkrétne alebo máte pripomienky k ochrane a bezpečnosti údajov v spoločnosti Lumon, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom našich zákazníckych služieb (info [at] lumon.com). Do predmetu správy napíšte „Úradník pre ochranu údajov – Lumon International Oy“. 

13. Cookies
Táto webová stránka používa súbory cookies. Stránka pošle prehľadávaču súbor cookie – malý textový súbor, ktorý sa uloží na pevný disk počítača. Existujú dočasné  súbory cookies, ktoré sa zatvoria, keď zatvoríte váš prehliadač, ako aj trvalé súbory cookies, ktoré sa uložia na pevný disk vášho počítača. Pomocou súborov cookies dokážeme identifikovať váš prehliadač a použiť informácie na účely analýzy, ale aj na počítanie návštevníkov na vašej webovej stránke. Tieto informácie nám dávajú možnosť sledovať a skúmať záujmy zákazníkov a zlepšovať naše webové stránky. Všetky zhromaždené informácie sú anonymné a nie je možné vystopovať žiadne aktivity konkrétnej osoby na internete.
Väčšina internetových prehliadačov akceptuje súbory cookies automaticky, ale v nastaveniach vášho prehliadača máte možnosť zmeniť a vymazať a odmietnuť akékoľvek súbory. 
Reklamné súbory cookies nám pomáhajú pri výbere najlepších a najzaujímavejších reklám pre vás. Tiež zabraňujú, aby sa vám zobrazovali stále tie isté reklamy. Niektorí externí dodávatelia môžu tiež používať súbory cookies alebo iné sledovacie súbory ( súbory s 1-pixelovým obrázkom), aby ste videli viac reklám, ktoré sa Vám páčia, a to vždy, keď navštívite iné internetové stránky. Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookies sú anonymné, takže ani my, ani tretie osoby vás nespoznáme. Externí inzerenti môžu použiť aj určité technológie, aby analyzovali a zmerali účinok reklám. Na to môžu použiť sledovací súbor (súbor GIF o veľkosti 1 pixel), ktorý sa nachádza na našej webovej stránke s cieľom zhromažďovať anonymné informácie. Po prijatí anonymných informácií o návštevách na našej webovej stránke a iných webových stránkach môžu inzerenti navrhnúť reklamy na produkty a služby, ktoré budú pravdepodobne používateľa zaujímať.
Táto webová stránka má súbory cookies Google Adwords, ktoré sa používajú na špecifikáciu marketingu pomocou zoznamu používateľov na sieťach Google ad-networks. Používateľ sa nedá identifikovať podľa informácií uchovávaných v súboroch cookies. Používateľ môže odmietnuť zoznam používateľov – na základe marketingu Google Adwords na stránke www.google.com/settings/ads
Viac informácií o marketingu založenom na prehliadačoch sa nachádza stránke Your Online Choices.

 

Máj 2018